Kto może ogłosić upadłość konsumencką

[REKLAMA]

Upadłość konsumencka, to dzisiaj ważny temat w życiu dużej części Polaków. Wiele osób zastanawia się, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dobry sposób na poprawę sytuacji finansowej. W niniejszym artykule zostanie przybliżone kilka najważniejszych aspektów dotyczących ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Co to jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka (więcej na: adwokatupadlosc.com) jest to postępowanie upadłościowe prowadzone na podstawie ustawy prawo upadłościowe. Upadłość konsumencka, czyli tak naprawdę ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzonej działalności gospodarczej (konsumenta). Ogłosić upadłość konsumencką mogą osoby, które stały się niewypłacalne. O niewypłacalności dłużnika mówimy wtedy, gdy zaprzestał on regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dokonane tylko przez sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela. W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd wydaje postanowienie. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką jest sąd rejonowy, wydział gospodarczy do spraw upadłościowych, właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika, którego sprawa dotyczy.

Można w skrócie napisać, że ogłosić upadłość konsumencką, to ogłosić bankructwo osoby fizycznej. Wniosek o upadłość konsumencką składany jest na formularzu.

Na czym polega upadłość konsumencka

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie upadłego (dłużnika). Sąd upadłościowy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wyznacza syndyka, który będzie prowadził postępowanie upadłościowe. Istotne jest ustalenie listy wierzytelności, czyli zobowiązań dłużnika. Następnie istnieje możliwość, że nastąpi umorzenie zobowiązań w części lub umorzenie zobowiązań w całości. Jeśli umorzenie w części, to pozostała część długów będzie spłacana w ramach planu spłaty. Ustalenia planu spłaty wierzycieli, to ważny element. W ramach planu spłaty wierzycieli upadły dokonuje miesięcznych spłat. Obecnie maksymalny czas trwania planu spłaty, to siedem lat.

Na długość planu spłaty wpływ mają różne okoliczności, które będzie badać sąd upadłościowy. Jeśli długi lub niewypłacalność powstały wskutek rażącego niedbalstwa dłużnika, to plan spłaty wierzycieli będzie dłuższy. Podobnie będzie jeśli upadły do swojej niewypłacalności doprowadził z własnej winy.

Jeśli dłużnik ma majątek, to utworzy on skład masy upadłości. Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej , to między innymi fakt, że dłużnik traci zarząd nad własnym majątkiem. Z majątku dłużnika tworzy się masę upadłości. Z owej masy upadłości należy dokonać likwidacji majątku, czyli sprzedaży i rozdzielenia tak uzyskanych środków na rzecz wierzycieli.

kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest postępowaniem dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoba która jest przedsiębiorcą, czyli prowadzi działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem w spółce opisanej kodeksie spółek handlowych nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Wniosek takiej osoby zostanie przez sąd odrzucony. Upadłość konsumencka nie pozwoli na umorzenie pewnego rodzaju długów. Przede wszystkim w upadłości konsumenckiej nie ma możliwości umorzyć zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Upadłość konsumencka może nie zostać ogłoszona osobom, których zobowiązania powstały w drodze przestępstwa, nawet jeśli dane zobowiązanie nie ma formy naprawienia szkody lub nawiązki.

Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej samo w sobie nie jest równoznaczne z uzyskaniem umorzenia części lub umorzeniem całości zobowiązań. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd będzie zajmował się tematyką związaną istniejącym zadłużeniem. Istnieje możliwość nie umorzenia nawet części zadłużenia i ustalenia planu spłaty wierzycieli w zakresie całości długu.

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest długim i wielowątkowym postępowaniem sądowym. Stąd nie ma jednej ceny przewidzianej za prowadzenie całości lub części postępowania. Większość profesjonalnych kancelarii adwokackich liczy wartość wynagrodzenia od nakładu pracy jaki jest poczyniony w danej sprawie. W skrócie, im bardziej skomplikowana sprawa, tym bardziej wyższa będzie cena. Upadłość konsumencka w zakresie sporządzenia wniosku oraz reprezentacji klienta przez adwokata w sądzie, to będzie koszt na pewno kilku tysięcy złotych.

Warto zawsze zasięgnąć opinii u danego adwokata i dowiedzieć się jaka jest jego ocena sprawy oraz wycena usługi. Wycena upadłości konsumenckiej może różnić się w zależności od adwokata. Ważne, aby sprawdzić, czy ten konkretny adwokat faktycznie specjalizuje się w sprawach ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czy też zajmuje się wszystkim, co zapewne będzie miało wpływ na jego umiejętności i wiedzę w tej bardzo szczególnej tematyce prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *