Wypadek przy pracy – Jakie mamy obowiązki i jak dostać odszkodowanie?

[REKLAMA]

Zdarza się, że w trakcie wykonywania pracy nastąpi nieszczęśliwy wypadek. Co należy zrobić w takiej sytuacji oraz jakie są obowiązki pracodawcy, a jakie pracownika? Przepisy BHP ściśle określają co należy zrobić by zagrożenie wypadków zredukować do minimum. W polskich przedsiębiorstwach wizja wypadku przy pracy jest zawsze oddalana. Zapewne wynika to ze zbyt dużego zaufania do kompetencji pracowników, lub bagatelizowania ryzyka zaistnienia takiej sytuacji. Co jednak zrobić, gdy wypadek przy pracy będzie miał miejsce?

Wypadek przy pracy – definicja

Na wstępie musimy ustalić co jest rozumiane pod terminem wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Ponadto w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, jako wypadek rozumiemy również sytuację, gdy zdarzenie nastąpiło podczas podróży służbowej czy szkolenia. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego.

W ramach wypadków przy pracy wyróżniamy:

  • śmiertelny wypadek przy pracy, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,
  • ciężki wypadek przy pracy, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała;
  • wypadek zbiorowy, o którym można mówić w chwili, gdy w wyniku tego samego wypadku ucierpiały co najmniej dwie osoby.

Obowiązki pracodawcy podczas wypadku

Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku, wstrzymać pracę maszyn oraz pracowników w obrębie zdarzenia do momentu zezwolenia społecznego inspektoratu pracy. W razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie odpowiedniego inspektora pracy i prokuratora.

Po wpłynięciu zgłoszenia o wypadku przy pracy, pracodawca musi powołuje zespół powypadkowy, którego celem jest zbadanie okoliczności, przyczyn oraz związku wypadku z pracą. Skład takiego zespołu jest zależny od pracodawcy, jednakże najczęściej można wyróżnić poniższą strukturę:

  • pracownik kierujący komórką służby BHP,
  • zakładowy społeczny inspektor,
  • pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby BHP,
  • przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

W sytuacji kiedy zakład jest zbyt mały, powołuje się 2 osobowy zespół składający się najczęściej z pracodawcy oraz zewnętrznego specjalisty. Celem zespołu jest dokonanie oględzin miejsca wypadku, sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz szkiców miejsca wypadku, przesłuchać poszkodowanego oraz świadków zdarzenia, zasięgnąć opinii lekarza, zebrać dowody oraz dokonać prawnej kwalifikacji zdarzenia. Należy również wyciągnąć wnioski oraz określić działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko ponownego wystąpienia wypadku.

Obowiązki pracownika

Po ustaleniu przyczyn wypadku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – poszkodowany powinien sporządzić kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Poszkodowany lub uprawniony do odszkodowania członek rodziny może zgłosić uwagi do ustaleń zawartych w karcie wypadku. Do karty wypadku należy dołączyć zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, oraz inne dokumenty zebrane w czasie pracy zespołu powypadkowego. W szczególności chodzi tutaj o dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, dowody oraz uwagi do ustaleń zawartych w karcie wypadku zgłoszone przez poszkodowanego lub członka rodziny. Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach: pierwszy – otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny,drugi pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, trzeci egzemplarz jest przekazywany do zakładu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Jeśli zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, pracownik może wystąpić o odszkodowanie samodzielnie, lub skorzystać z pomocy usług kancelarii prawnej zajmującej się odszkodowaniami czy doradztwem prawnym.

1 thought on “Wypadek przy pracy – Jakie mamy obowiązki i jak dostać odszkodowanie?”

  1. Myślę, że w takiej sytuacji najlepiej skonsultować się z prawnikiem. Wypadek w miejscu pracy i walka o odszkodowanie nie zawsze jest taka prosta, jakby mogło się wydawać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *