Zasiłek pogrzebowy: w jakim stopniu pokrywa koszt pogrzebu

[REKLAMA]

Przygnębienie, żal i tęsknota to nie jedyne obciążenie, która spada na nas w momencie śmierci bliskiej nam osoby – rodzica, dziecka lub współmałżonka. Niestety, organizacja pogrzebu to bardzo poważny wydatek, na który zwykle nie jesteśmy przygotowani. W celu wsparcia rodzin, który muszą ponieść tak duże koszty utworzono zasiłek pogrzebowy, który wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co powinniśmy o nim wiedzieć?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, wysokość zasiłku pogrzebowego wynosiła dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w momencie śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Dla przykładu: jeśli średnie miesięczne wynagrodzenie w chwili śmierci danej osoby wynosiło 1600 złotych, to rodzina, która poniosła koszty pogrzeby mogła liczyć na zwrot 3200 złotych. Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami, maksymalna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi cztery tysiące złotych. Jest to kwota nieprzekraczalna, nie uwarunkowana żadnymi czynnikami, zatem jeśli poniesiemy większe koszty pogrzebu, musimy liczyć się z tym, że zasiłek nie będzie w stanie w pełni ich pokryć.

Kto ma prawo do zasiłku pogrzebowego?

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się każda osoba, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego. Nie ma w tym przypadku znaczenia stopień pokrewieństwa ani relacja, jaka łączy zmarłego z osobą finansującą pogrzeb. Jeśli pogrzeb został opłacony przez więcej niż jedną osobę, każdej z nich przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości proporcjonalnej do poniesionych kosztów, jednak suma zasiłków nie może przekraczać czterech tysięcy złotych. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi lub związkowi wyznaniowemu, o ile to właśnie one pokryły koszty pogrzebowego.

Warunki uzyskania zasiłku

Przepisy regulują kiedy osoba pokrywająca koszty pogrzebu może się ubiegać o ich zwrot. Zgodnie z nimi zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko w przypadku pochowania zmarłego, który spełniał jeden z poniższych warunków:

  • Był ubezpieczony
  • Pobierał rentę lub emeryturę
  • Pobierał zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjny lub zasiłek macierzyński
  • Spełniał warunki do uzyskania o pobrania emerytury lub renty
  • Był spokrewniony z osobą, która spełniała jeden z powyższych warunków

Warunkiem niezbędnym do uzyskania zasiłku jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku Z-12 w okresie do 12 miesięcy od śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. W wyjątkowych sytuacjach – np. późniejszego odnalezienia lub zidentyfikowania zwłok – czas na złożenie wniosku wydłuża się do 12 miesięcy od sporządzenia aktu zgonu. Do wniosku musi być dołączony:

  • Skrócony odpis aktu zgonu
  • Oryginały rachunków, dokumentujących poniesione przez nas koszty pogrzebu, lub potwierdzone przez bank kopie rachunku
  • Jeśli ubiegamy się o zwrot kosztów pogrzebu osoby, która nie spełniała wymienionych wyżej wymagań, musimy przedstawić dokument świadczący o naszym z nią pokrewieństwem oraz zaświadczenie o tym, że sami podlegamy ubezpieczeniu.

Dla osoby niedoświadczonej ustalenie całościowych kosztów pogrzebu na takim poziomie, by możliwe było odzyskanie ich w całości w z zasiłku pogrzebowego jest trudne. Z tego powodu warto korzystać z usług firm takich jak Zakład Pogrzebowy Witwicka, który swoim klientom oferuje indywidualne dobranie kosztów pogrzebu w granicach zasiłku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *