Podatek CIT i PIT – zobacz, co zmieni się w roku 2017!

[REKLAMA]

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne, które pobiera państwo lub określona jednostka samorządu terytorialnego. Choć wielu z nas nieprzychylnie wyraża się na tematy związane z systemem podatkowym, to celem pobierania świadczeń od podatników jest przeznaczenie pieniędzy na potrzeby państwa, wśród których znajdują się rozwój infrastruktury, wojska, policji, służby zdrowia czy oświaty. Budżet państwa wspierany jest przez akcyzy, podatek od wydobycia określonych kopalin, podatek VAT, PIT i CIT. Warto więc zorientować się, jakie zmiany w systemie podatkowym przyniósł nowy rok.

Czym są podatki PIT i CIT?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymusza na nas obowiązek wyboru formy opodatkowania od uzyskanego dochodu, dlatego tak ważna jest znajomość obu rodzajów. Pierwszym z nich jest opodatkowanie dochodów od osób fizycznych PIT, czyli innymi słowy jest to podatek pobierany od dochodów osobistych. Druga forma opodatkowania to CIT, podatek dochodowy od osób prawnych i dotyczy on dochodów spółek i przedsiębiorstw. To, co różni oba rodzaje podatków to niezmienne wartość podatku od dochodu CIT, która do końca roku 2016 utrzymywała się na poziomie 19% i stawka podatku PIT, która jest liniowa. Osoby fizyczne mogą ustalać wysokość podatku, korzystając z tzw. skali podatkowej. Osoby prawne i fizyczne różni także metoda ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych; podczas gdy osoby prawne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, osoby fizyczne zarządzają podatkową księgą przychodów i rozchodów. Na podstawie określonej formy opodatkowania dana osoba będzie rozliczana, toteż warto zastanowić się nad wyborem. Osoby słabo zorientowane w prowadzeniu tego rodzaju dokumentacji mogą skorzystać z usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czym m.in. zajmuje się warszawska firma Mac Accounting (http://macaccounting.pl/o-nas/).

Obniżenie wartości podatku CIT wraz z nadejściem 2017 roku

Zgodnie z opracowaną przez ministra finansów projektem Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z początkiem stycznia 2017 roku pojawiło się kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest obniżenie do wartości 15% podatku CIT płaconego przez małych przedsiębiorców, u których wartość przychodu w minionym roku nie przekroczyła 1,2 mln euro. Zmiana ta obejmuje również podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym. W Ustawie pojawiły się jednak wyjątki od reguły, co oznacza, że z obniżonej wartości podatku CIT nie będą mogli skorzystać podatnicy w roku podatkowym, w którym zostanie rozpoczęta działalność oraz w roku bezpośrednio po  nim następującym. NIższy CIT nie dotyczy również przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia czy podziału podatników (nie dotyczy to transformacji spółki w inną spółkę). W Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej pojawia się zapis o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatków w gotówce, co oznacza, że podatnicy zobowiązani są do dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy przy transakcjach o wartości przekraczającej 150 tys. zł brutto. Zmiany dotyczą również opodatkowania aportów na agio. Od 2017 roku w życie weszły zmiany w zakresie konieczności sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, jej zakresu i formy.

Pozostałe zmiany w podatku dochodowym

Do innych, równie ważnych w podatku dochodowym zmian, należą:

  • naliczanie podatku u źródła w wielu transakcjach (usługi niematerialne,licencje i najem pojazdów),
  • wprowadzenie klauzuli beneficial owner (przy wypłacaniu odsetek lub należności licencyjnych podatnik obowiązany jest uzyskać oświadczenie potwierdzające, że kontrahent jest rzeczywistym beneficjentem tych świadczeń),
  • zależność neutralności podatkowej wymiany udziałów od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian podatkowych w roku 2017: http://www.macaccounting.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *