Wywóz śmieci a prawo w Polsce

[REKLAMA]

Usuwanie śmieci z posesji jest sprawą oczywistą. Ale na kim spoczywa ten obowiązek? Kto zajmuje się odbiorem śmieci i jakich odpadów nie zabierze?

Polskie prawo reguluje kwestie związane z wywozem śmieci. Pomimo tego wielu właścicieli posesji nie do końca wie, dlaczego i za co płaci. Sprawę komplikuje również duża podwyżka cen. O szczegółach informuje poniższy artykuł.

Obowiązek właściciela

Zadbanie o usunięcie śmieci z posesji jest obowiązkiem właściciela tychże. Jego realizacja musi być udokumentowana zawarciem umowy na wywóz odpadów z gminą lub firmą do tego wyznaczoną. Reguluje to Ustawa o utrzymaniu czystość i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

W praktyce wspomniana ustawa nakłada na właściciela posesji nie tylko obowiązek zawarcia umowy, lecz również okazania jej na żądanie urzędników gminnych lub funkcjonariuszy straży miejskiej. Przedstawić należy także pokwitowanie uiszczenia opłaty za wywóz.

Poza nielicznymi wyjątkami, obowiązek ten dotyczy wszystkich posiadaczy zamieszkałych działek. Niespełnienie go skutkuje mandatem w kwocie do 500 zł. Grzywnę zapłacimy również wtedy, gdy umowa będzie, ale bez pokwitowania uiszczenia opłat za wywóz.

Jakich śmieci nie odbiorą?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. znowelizowana 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na nie obowiązek wywozu wyłącznie śmieci, którymi są opady komunalne. Ustawa ta precyzuje również, że odbiór odpadów dotyczy wyłącznie zamieszkałych posesji. Co to oznacza w praktyce?

Pomimo podpisanej umowy na wywóz śmieci, gminy nie muszą odbierać wszystkich odpadów. Wyłącznie komunalne, których definicja znajduje się w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Są nimi odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem:

– pojazdów wycofanych z eksploatacji,

– śmieci zawierających substancje niebezpieczne,

– odpadów powstałych na skutek prowadzonej działalności gospodarcze, przemysłowej czy produkcyjnej,

– gruzu i innych pozostałości po remoncie.

Wywozem śmieci może zajmować się firma zewnętrzna, pod warunkiem, że posiada stosowne zezwolenie. Wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do uzyskania zezwolenia konieczne jest złożenie stosownego wniosku w gminnym wydziale gospodarki komunalnej oraz uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.

Drożej od 1 stycznia

Początek 2019 roku przyniósł duże zmiany w temacie wywozu śmieci segregowanych i niesegregowanych. Zmieniono nie tylko stawki, lecz również podział odpadów.

W wielu gminach pojawiły się dodatkowe dwa pojemniki. Obowiązuje tam już podział śmieci na:

– papier (pojemnik w kolorze niebieskim),

– metale i tworzywa sztuczne (żółty),

– szkło (zielony),

– bioodpady (brązowy),

– odpady zielone (szary),

– zmieszane (czarny).

Od początku roku za odbiór śmieci niesegregowanych zapłacić trzeba więcej. I to znacznie, bo aż czterokrotnie, w stosunku do śmieci segregowanych.

Podsumowanie

Praktycznie wszyscy właściciele posesji, na których usytuowane są zamieszkałe zabudowania, mają obowiązek podpisania umowy z gminą na wywóz śmieci. Urzędnicy oraz funkcjonariusze straży miejskiej posiadają uprawnienia do kontroli takich umów i na ich polecenie należy je okazać, wraz z potwierdzeniami zapłaty za wywóz. Brak dokumentów skutkuje mandatem.

Jednak pomimo zawartej umowy, gmina nie musi odbierać wszystkich śmieci, na przykład odpadów po remoncie. Ich wywóz właściciel działki i tak będzie musiał zorganizować we własnym zakresie. Tym bardziej, że za odbiór śmieci niesegregowanych zapłacić trzeba czterokrotnie więcej, niż za odpady selektywne.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Usuń Gruz. Po więcej szczegółów dotyczących ich oferty zapraszamy na stronę: Wywóz śmieci Poznań

1 thoughts on “Wywóz śmieci a prawo w Polsce”

  1. Jak widać, warto segregować śmieci nie tylko ze względu na środowisko, ale też własne finanse. Dobrym sposobem na to może być stosowanie kolorowych worków na śmieci, które będą oznaczeniem tego, jakiego rodzaju odpady się w nich znajdują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *